سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعریف برنامه ریزی حمل و نقل

حمل ونقل منظور از برنامه ریزی حمل و نقل، فرایند یا فعالیتی است که طی آن اقدامات لازم جهت سوق دادن یک مجموعه یا سیستم حمل و نقل، به سوی یک وضعیت دلخوه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فرایند در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم و سپس اقدامات موثر در راستای تحقق اهداف و وضعیت های دلخواه می گردد. مهمترین موضوع در برنامه ریزی حمل و نقل آینده نگری است. برای توجیه انجام یک پروژه حمل و نقل عوامل مختلفی مانند بهبود در جریان ترافیک، ایمنی، ایجاد دسترسی به کاربری‌ها، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش زمان سفرها، رشد اقتصادی و غیره را ذکر کرد. برخی پروژه‌های حمل ونقل به دلایل سیاسی و اجتماعی انتخاب می شوند. مانند ایجاد اشتغال در ناحیه ای خاص، رقابت با دیگر استانها و شهرها برای کسب اعتبار، جذب صنعت، جوابگویی به فشاری که از طرف سیاستمداران وارد می شود و …..

یک سیستم حمل و نقل شامل تسهی?ت ثابت، نهادهای جاری و سیستمهای کنترل است. در یک سیستم حمل و نقل انسان یا کا? در زمان معینی فاصله جغرافیایی مشخصی را طی میکند. تسهی?ت ثابت اجزا فیزیکی و ثابت سیستم هستند که بصورت شبکه ای از کمانها و گره ها نمایش داده میشوند. کمانها قسمتی از مسیر راه، راه آهن و یا خطوط لوله میباشدو هر گره نمایانگر تقاطع همسطح یا  غیر هسطح ، پایانه ، بندر و یا فرودگاه است

منبع مطلب : برنامه ریزی حمل و نقل - مهندسین مشاور ایمن تردد